Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân vi phạm bản quyền số ở Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân vi phạm bản quyền số ở Việt Nam, và đưa ra khuyến nghị nhằm hạn chế tình trạng này. Dựa trên mô hình lý thuyết hành vi hoạch định (Theory of Planned Behavior - TPB), và mô hình chấp nhận công nghệ hợp nhất (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT), nghiên cứu đề xuất một mô hình tích hợp các khía cạnh tâm lý, đạo đức, và công nghệ để khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm bản quyền số (VPBQS) ở Việt Nam.