Bàn về mô hình thư viện số phục vụ phát triển nông thôn mới

Nêu một số tác động của công nghệ thông tin và truyền thông đến sự hình thành và phát triển thư viện số ở Việt Nam; sự cần thiết của việc xây dựng thư viện số ở nông thôn hiện nay, nhằm nâng cao tri thức cho người dân. Qua đó, đề xuất mô hình và giải pháp xây dựng thư viện số phục vụ cho người dân ở nông thôn Việt Nam.