Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 7 - Nguyễn Thị Hồng

Bài 7 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa thuộc bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giúp học viên nắm khái niệm, tính chất, chức năng của văn hóa, thấy được sự cống hiến to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền văn hóa mới ở nước ta.