Bài giảng Lịch sử Mác - Lênin - Prof.Dr. Vũ Tình

Bài giảng Lịch sử Mác - Lênin nêu chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống những quan điểm và học thuyết do K.Marx và F.Engels sáng lập, V.I.Lenin bảo vệ và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại và tổng kết thực tiễn của xã hội đương thời.