Bài giảng Chương 5: Giới và phát triển giới ở Việt Nam

Bài giảng Chương 5: Giới và phát triển giới ở Việt Nam có nội dung trình bày đặc thù giới ở Việt Nam và luật pháp, chính sách giới của Việt Nam, Việt Nam với việc thực hiện công ước CEDAW, tham gia vào các hội nghị thế giới về phụ nữ và tăng quyền lực cho phụ nữ, quan điểm của Đảng và nhà nước về lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách.