Bài giảng bồi dưỡng thường xuyên - Chuyên đề 25: Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Yêu cầu chung với người học modul này nhằm: Phân tích được cơ sở lý luận và pháp lý của giáo dục kỷ luật tích cực trong cơ sở giáo dục mầm non, vận dụng kiến thức được trang bị vào thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ em tại nhóm, lớp trong cơ sở giáo dục mầm non, hỗ trợ đồng nghiệp trong giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ em.