Bài 10: QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN

Kiểm

soát là gì và tại sao sự thành công của việc phát triển HTTT.  Những việc, các nhiệm vụ nào cần được thực hiện để triển khai kiểm soát được hiệu quả.