• Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 3 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 3 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 3: Windows Form" cung cấp cho người họ các kiến thức: Khái niệm và ứng dụng của Windows Form, môi trường thiết kế và xử lý sự kiện của Form, các control phổ biến trong Form. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p cdsphue 27/01/2021 116 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 1 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 1 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 1: Tổng quan về lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến và khai báo biến, các phép toán, các hàm có sẵn của C, phát biểu điều kiện Phát biểu lặp, hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p cdsphue 27/01/2021 112 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Giới thiệu môn học - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Giới thiệu môn học - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng giúp người họ có thể nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình (biến, hàm, cấu trúc rẽ nhánh, các kiểu dữ liệu…), trang bị kiến thức lập trình ứng dụng trên windows form, nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p cdsphue 27/01/2021 102 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 2 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 2 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 2: Xử lý mảng và chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, các thao tác trên mảng, chuỗi, các thao tác trên chuỗi. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   55 p cdsphue 27/01/2021 109 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 4 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 4 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 4: Lớp và đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình truyền thống và lập trình hướng đối tượng, các khái niệm liên quan tới Lớp và Đối tượng, các mức truy xuất, các thành phần của lớp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p cdsphue 27/01/2021 107 0

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 5 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng môn học Kỹ thuật lập trình C: Chương 5 - Đại học Kinh tế Luật

  Bài giảng "Kỹ thuật lập trình C - Chương 5: Kế thừa và đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kế thừa, khái niệm đa hình, giao diện (interface). Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   34 p cdsphue 27/01/2021 101 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 9 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 9: I/O System" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết bị phần cứng I/O, giao diện I/O cung cấp ứng dụng, các dịch vụ của OS, hiệu suất I/O. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdsphue 25/11/2020 105 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7: Virtual memory" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế phân trang và phân đoạn, cơ chế bộ nhớ ảo, các chiến lược quản lý, cấp phát frame cho process, Thrashing.

   29 p cdsphue 25/11/2020 102 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình hệ thống, resource allocation graph (RAG), phương pháp giải quyết deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cdsphue 25/11/2020 103 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, các bộ định thời, các tiêu chuẩn định thời CPU, các giải thuật định thời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cdsphue 25/11/2020 100 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hệ điều hành (operating system), cấu trúc hệ thống máy tính, các chức năng chính của OS, mainframe systems, desktop systems,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdsphue 25/11/2020 97 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Thoại Nam, Lê Ngọc Minh

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Khái niệm về quá trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, định thời process, các tác vụ trên process, sự cộng tác giữa các process, interprocess communication,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p cdsphue 25/11/2020 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số