Tài liệu Khoa học Công nghệ Trường CĐSP TT Huế

Bao gồm các bài giảng, tài liệu học tập, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đã được Hội đồng Khoa học nhà trường nghiệm thu hàng năm; các tham luận trong các hội thảo toàn quốc và quốc tế đã được in thành sách của các NXB ĐHQGHN, Thông tin truyền thông...

Từ khóa: Khoa học công nghệ

29 cdsphue_01 01/09/2020 6725

Tài liệu trong bộ sưu tập