Bộ sưu tập Khoa học Thư viện

Mời các bạn cùng tham khảo Bộ sưu tập Khoa học Thư viện sau đây để có thêm tài liệu tham khảo về chuyên ngành thư viện như: Giáo trình Thông tin - Thư viện, giáo trình Bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong các trường phổ thông, bài giảng Tổ chức và Quản lý con dấu, bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu,...