• Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 2 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 2 - TS. Dương Kiều Linh

  Nội dung của chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về đường lối đấu tranh giành chính quyền thời kỳ 1930 - 1931, đường lối đấu tranh giành chính quyền thời kỳ 1932 - 1935, đường lối đấu tranh giành chính quyền thời kỳ 1936 - 1939 và đường lối đấu tranh...

   99 p cdsphue 26/11/2019 131 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 4 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 4 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 4: Selecting employees and placing selecting employees and placing them in jobs" presentation of content: Identify the elements of the selection process, define ways to measure the success of the selection method,... Invite reference.

   31 p cdsphue 26/09/2018 129 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 2 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 2 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 2: Analyzing work and designing jobs" presentation of content: Summarize the elements of workflow analysis, describe how  work flow  is   related to an organization’s structure organization's structure, define the elements of a job analysis, and discuss their significance in human resource discuss their significance in human resource.

   38 p cdsphue 26/09/2018 128 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 1 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 1 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 1: Managing human resources" presentation of content: Define human resource management and explain how HRM contributes to anorganization’s performance, identify the responsibilities of human resource departments... Invite reference.

   19 p cdsphue 26/09/2018 125 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 6 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 6 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 6: Managingemployees’ performance" presentation of content: Identify the activities involved in performance management, discuss the purposes of performance management systems,... Invite reference.

   39 p cdsphue 26/09/2018 119 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 3 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 3 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 3: planning for and recruiting human resources" presentation of content: Discuss how to plan for human resources needed to carry out the organization’s strategy, determine the labor demand for workers in various job categories.

   36 p cdsphue 26/09/2018 119 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 7 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 7 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 7: Establishing a pay structure" presentation of content: Identify the kinds of decisions involved in establishing a pay structure, summarize legal requirements for pay policies, discuss how economic forces influence decisions about pay,... Invite reference.

   40 p cdsphue 26/09/2018 117 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 5 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 5: Training employees" presentation of content: Discuss how to link training programs to organizational needs, explain how to assess the need for training, explain how to assess employees’ readiness f ii for training,... Invite reference.

   40 p cdsphue 26/09/2018 107 0

 • Lecture Human resource management: Chapter 8 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture Human resource management: Chapter 8 - Ngô Quý Nhâm

  Lecture "Human resource management - Chapter 7: Recognizing employee contributions recognizing employee contributions with pay" presentation of content: Discuss the connection between incentive pay and employee performance, describe how organizations recognize individual performance,... Invite reference.

   37 p cdsphue 26/09/2018 106 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 5 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 5 - TS. Dương Kiều Linh

  Trong nội dung dung chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường, hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường.

   127 p cdsphue 26/11/2019 82 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 7 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 7 - TS. Dương Kiều Linh

  Chương 7 Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng phát triển văn hóa, đánh giá thực hiện đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.

   110 p cdsphue 26/11/2019 71 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 6 - TS. Dương Kiều Linh

  Bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam: Chương 6 - TS. Dương Kiều Linh

  Mục tiêu của chương 6 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị nằm trong bài giảng Đường lối cách mạng Việt Nam nhằm trình bày về khái niệm hệ thống chính trị, chủ trương XD hệ thống CCVS mang đặc điểm Việt Nam, quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị.

   104 p cdsphue 26/11/2019 69 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số