• Vấn đề phát triển Thư viện tại Việt Nam: Chuẩn hóa là điều khẩn thiết nhất

  Vấn đề phát triển Thư viện tại Việt Nam: Chuẩn hóa là điều khẩn thiết nhất

  Bài viết này thảo luận về những vấn đề liên hệ đến việc chuẩn hoá trong ngành thư viện, việc làm này có thể đóng góp vào sự phát triển chính sách về thông tin quốc gia và sự tạo lập cơ sở hạ tầng về vấn đề thông tin quốc gia.

   6 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Internet với việc quảng bá hoạt động Thư viện - Thông tin

  Internet với việc quảng bá hoạt động Thư viện - Thông tin

  Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông, các hình thức quảng bá thư viện đã có nhiều thay đổi với những hình thức đa dạng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, ngày nay khi Internet trở thành một phần thiết yếu trong đời sống con người thì các thư viện hết sức quan tâm tới việc sử dụng nó như là một công cụ hữu...

   5 p cdsphue 22/07/2019 5 0

 • Thực trạng và giải pháp công tác giảng dạy học tập môn xử lý thông tin ở Việt Nam

  Thực trạng và giải pháp công tác giảng dạy học tập môn xử lý thông tin ở Việt Nam

  Bộ môn xử lý thông tin được coi là một trong những môn chuyên ngành rất quan trọng trong công tác đào tạo ngành Thư viện - Thông tin. Trong thực tiễn công tác Thư viện - thông tin, công tác xử lý thông tin có mặt ở hầu hết các khâu từ bổ sung đến phục vụ người dùng tin và là một trong những công việc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của cơ...

   6 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng

  Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing trong Thư viện công cộng

  Hiện nay, có rất nhiều yếu tố tác động đến hoạt động marketing trong thư viện. Những tác động của yếu tố vi mô và vĩ mô đến hoạt động marketing trong thư viện công cộng: Cơ cấu tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, người dùng tin, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam

  Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam

  Điểm lại quá trình định hình và phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0), diễn ra trên thế giới, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong lĩnh vực thư viện. Thông qua đó, đưa ra một số triển vọng trong việc ứng dụng IoT vào hoạt...

   10 p cdsphue 22/07/2019 5 0

 • Thư viện trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Thư viện trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

  Giới thiệu những đặc trưng chủ yếu liên quan trực tiếp đến hoạt động thông tin-thư viện của cách mạng công nghiệp 4.0: Cyber-Physical Systems (CPS), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu Lớn (Big Data). Đối chứng sự phát triển của thư viện qua các cuộc cách mạng công nghiệp, thông qua việc phác hoạ mô hình hoạt động của thư viện và các loại sản phẩm...

   8 p cdsphue 22/07/2019 3 0

 • Hành vi tránh thông tin

  Hành vi tránh thông tin

  Hành vi tránh thông tin là thuật ngữ được sử dụng để chỉ hành vi của cá nhân nhằm cản trở, trì hoãn hoặc giới hạn việc tìm kiếm, tiếp nhận hoặc sử dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định của mình. Bài viết giới thiệu tổng quát về hành vi tránh thông tin và hoạt động nghiên cứu hành vi tránh thông tin trong một số lĩnh vực.

   6 p cdsphue 22/07/2019 6 0

 • Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện thông tin

  Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện thông tin

  Tìm hiểu và làm rõ khái niệm “triết lý”. Phân tích một số nghiên cứu, quan điểm về triết lý thư viện để tìm ra điểm chung nhất trong triết lý về nghề thư viện-thông tin ở nước ta và trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.

   7 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Truyền thông marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên

  Truyền thông marketing sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên

  Bài viết sẽ đề cập đến thực trạng sử dụng một số phương tiện truyền thông marketing tại Trung tâm để đánh giá được hiệu quả của hoạt động truyền thông marketing tại đây và xây dựng phương hướng phát triển các phương tiện này, đó là: Truyền thông marketing qua Website, truyền thông marketing qua mạng xã hội (Facebook và Youtube), truyền thông...

   6 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Xu hướng đa dạng hóa niềm tin trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Xu hướng đa dạng hóa niềm tin trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết tập trung luận giải vấn đề có tính lí luận, đó là sự phát triển từ đa dạng tôn giáo đến đa dạng niềm tin tôn giáo ở Việt Nam đồng thời chỉ rõ những biểu hiện của sự đa dạng đó trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

   7 p cdsphue 22/07/2019 8 0

 • Khái niệm chủ nghĩa đa văn hóa

  Khái niệm chủ nghĩa đa văn hóa

  Chủ nghĩa đa văn hóa kế thừa tư tưởng tự do và bình đẳng của chủ nghĩa tự do của cá nhân, phát triển thành tự do và bình đẳng của cộng đồng, còn về chủ nghĩa cộng đồng thì chủ nghĩa đa văn hóa kế thừa tư tưởng về quyền được bảo vệ bản sắc văn hóa gốc của mỗi cá nhân. Bài viết trên cơ sở phân tích các định nghĩa khác nhau về...

   6 p cdsphue 22/07/2019 7 0

 • Tiếp biến, một phương thức sáng tạo văn hóa

  Tiếp biến, một phương thức sáng tạo văn hóa

  Tiếp biến văn hóa là sự thay đổi mô thức văn hóa của một hay các nền văn hóa qua quá trình tiếp xúc lâu dài. Sự biến đổi đó có thể hiểu như một phương thức sáng tạo văn hóa. Bài viết tổng hợp các quan điểm cơ bản về vấn đề này trên thế giới và Việt Nam để có cái nhìn tổng thể về phương thức sáng tạo trong tiếp biến văn hóa.

   8 p cdsphue 22/07/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số