• Talking Trinity 2 - Special days

  Talking Trinity 2 - Special days

  Talking Trinity 2 - Special days gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 34 2

 • Talking Trinity 2 - Future technology

  Talking Trinity 2 - Future technology

  Talking Trinity 2 - Future technology gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 23 0

 • Talking Trinity 2 - My favorite sporting event

  Talking Trinity 2 - My favorite sporting event

  Talking Trinity 2 - My favorite sporting event gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 35 2

 • Talking Trinity 2 - My favorite TV program

  Talking Trinity 2 - My favorite TV program

  Talking Trinity 2 - My favorite TV program gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 31 0

 • Talking Trinity 2 - Special festivals

  Talking Trinity 2 - Special festivals

  Talking Trinity 2 - Special festivals gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 30 0

 • Talking Trinity 2 - Cover to cover

  Talking Trinity 2 - Cover to cover

  Talking Trinity 2 - Cover to cover gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 33 1

 • Talking Trinity 2 - Dream cars

  Talking Trinity 2 - Dream cars

  Talking Trinity 2 - Dream cars gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 21 0

 • Talking Trinity 2 - Friends

  Talking Trinity 2 - Friends

  Talking Trinity 2 - Friends gồm các hình ảnh và câu hỏi mô tả hình ảnh. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh đúng ngữ pháp và đúng từ vựng.

   1 p cdsphue 13/09/2019 23 0

 • Talking Trinity 1 - My school

  Talking Trinity 1 - My school

  Talking Trinity 1 - My school trình bày các dạng câu hỏi mô tả hình ảnh có sẵn. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát và rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh thông qua hình ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   1 p cdsphue 13/09/2019 4 0

 • Talking Trinity 1 - My favorite shop

  Talking Trinity 1 - My favorite shop

  Talking Trinity 1 - My favorite shop trình bày các dạng câu hỏi mô tả hình ảnh có sẵn. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát và rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh thông qua hình ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   1 p cdsphue 13/09/2019 5 0

 • Talking Trinity 1 - My future job

  Talking Trinity 1 - My future job

  Talking Trinity 1 - My future job trình bày các dạng câu hỏi mô tả hình ảnh có sẵn. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát và rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh thông qua hình ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   1 p cdsphue 13/09/2019 3 0

 • Talking Trinity 1- Food in my family

  Talking Trinity 1- Food in my family

  Talking Trinity 1 - Food in my family trình bày các dạng câu hỏi mô tả hình ảnh có sẵn. Nhằm giúp các bạn học sinh có thể phát triển khả năng quan sát và rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh thông qua hình ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   1 p cdsphue 13/09/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số