• Phát triển thuật toán của Danied Shank để giải bài toán logarit rời rạc trên vành Zn

  Phát triển thuật toán của Danied Shank để giải bài toán logarit rời rạc trên vành Zn

  Bài viết này giới thiệu phương pháp tính logarit rời rạc trên trường hữu hạn Zp của Danied Shanks và của Polig-Hellman. Dựa trên phương pháp của Danied Shanks, chúng tôi phát triển nó để giải bài toán logarit rời rạc trên vành Zn.

   8 p cdsphue 26/09/2019 8 0

 • Một cách tiếp cận giảng dạy học phần không gian Topo

  Một cách tiếp cận giảng dạy học phần không gian Topo

  Không gian Topo là một nội dung quan trọng của Giải tích hiện đại. Xét trong chương trình Toán học bậc đại học, nó liên quan mật thiết đến nhiều khái niệm trong đó có sự hội tụ và hàm liên tục. Đó là những khái niệm quan trọng được trình bày trong các học phần như Giải tích hàm một biến số, Giải tích hàm nhiều biến số cũng như Giải tích...

   10 p cdsphue 26/09/2019 9 0

 • Về đồng nhất thức nhóm suy rộng của nhóm tuyến tính tổng quát trên vành chia có tâm hữu hạn

  Về đồng nhất thức nhóm suy rộng của nhóm tuyến tính tổng quát trên vành chia có tâm hữu hạn

  Trong bài viết này, chúng tôi mở rộng kết quả nổi tiếng của I. Z. Golubchik và A.V. Mikhalev cho đồng nhất thức nhóm suy rộng của nhóm tuyến tính tổng quát trên vành chia trong trường hợp tâm không nhất thiết vô hạn.

   9 p cdsphue 26/09/2019 10 0

 • Một số vấn đề về phụ thuộc hàm và phụ thuộc hàm xấp xỉ trong lý thuyết tập thô và ứng dụng vào bài toán rút gọn thuộc tính

  Một số vấn đề về phụ thuộc hàm và phụ thuộc hàm xấp xỉ trong lý thuyết tập thô và ứng dụng vào bài toán rút gọn thuộc tính

  Bài viết trình bày một số khái niệm và tính chất liên quan đến hệ thông tin S = (U, A), phụ thuộc hàm, phụ thuộc xấp xỉ, vùng dương trong lý thuyết tập thô.

   9 p cdsphue 26/09/2019 8 0

 • Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của việc giải hệ phương trình phi tuyến trên Zp

  Xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của việc giải hệ phương trình phi tuyến trên Zp

  Bài viết đề xuất một phương pháp xây dựng thuật toán chữ ký số dựa trên tính khó của việc giải một hệ phương trình phi tuyến trên Zp. Đây là một dạng bài toán khó mới chưa có phương pháp giải, lần đầu được đề xuất và ứng dụng để xây dựng các thuật toán chữ ký số.

   9 p cdsphue 26/09/2019 10 0

 • Luật mạnh số lớn dạng (p, q) cho mảng kép các phần tử ngẫu nhiên

  Luật mạnh số lớn dạng (p, q) cho mảng kép các phần tử ngẫu nhiên

  Trong bài viết này, chúng tôi đưa ra điều kiện cần và đủ để mảng kép các phần tử ngẫu nhiên tuân theo luật mạnh số lớn dạng (p, q) ((p, q)-type SLLN) trong trường hợp 1 ≤ q < p < 2.

   9 p cdsphue 26/09/2019 8 0

 • Mã mạng trên một số cấu trúc đại số

  Mã mạng trên một số cấu trúc đại số

  Bài viết này trình bày ý tưởng xây dựng mã mạng dựng dựa trên một số cấu trúc đại số thông dụng như: Các nhóm cộng trên đường cong elliptic; trên vành số, Zp vành đa thức, các nhóm nhân trên trường GF (p), trường đa thức.

   8 p cdsphue 26/09/2019 8 0

 • Phương pháp xây dựng tập Slist các logarit có trọng số thấp

  Phương pháp xây dựng tập Slist các logarit có trọng số thấp

  Bài viết này trình bày một số phương pháp xây dựng tập Slist các logarit có trọng số thấp nhằm giải bài toán logarit rời rạc. Các tác giả trình bày thuật toán gốc trong xây dựng tập S, sau đó, đề xuất thêm hai thuật toán mới tại mục 3, mục 4. Đồng thời, đánh giá độ phức tạp của hai thuật toán mới so với thuật toán gốc ban đầu.

   8 p cdsphue 26/09/2019 7 0

 • Về một phép biến đổi tiền xử lý hiệu quả các tập phụ thuộc hàm

  Về một phép biến đổi tiền xử lý hiệu quả các tập phụ thuộc hàm

  Bài viết sẽ chỉ ra một lỗi sai không chấp nhận được trong chứng minh của Định lý 6 và đưa ra một chứng minh đúng và đơn giản hơn cho định lý đó. Một số nhận xét về phép biến đổi tiền xử lý cũng được đưa ra.

   9 p cdsphue 26/09/2019 9 0

 • Một số vấn đề về sai số và nội suy

  Một số vấn đề về sai số và nội suy

  Mọi tính toán đều có sai số. Bài viết cung cấp cách nhìn tổng quan về sai số, trong đó sai số tính toán được đề cập như một điển hình. Các bài toán kỹ thuật địa chất, xây dựng, … thường được đặt ra với bộ dữ liệu được khảo sát rời rạc. Nội suy là giải pháp nhân rộng kết quả khảo sát. Bài báo mở rộng nội suy hàm số một biến...

   6 p cdsphue 26/09/2019 8 0

 • Hành vi thông tin của giảng viên

  Hành vi thông tin của giảng viên

  Từ kết quả nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh, bài viết nhận diện một số loại hành vi thông tin của giảng viên. Phân tích một số điểm mạnh, hạn chế trong hành vi thông tin của giảng viên và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hành vi thông tin của giảng viên trong hoạt động giảng dạy,...

   7 p cdsphue 26/09/2019 9 0

 • Từ thư viện truyền thống đến thư viện số: Sự kế thừa và phát triển

  Từ thư viện truyền thống đến thư viện số: Sự kế thừa và phát triển

  Bài viết khái quát các quan niệm khác nhau về thư viện, thư viện số. Sự kế thừa và phát triển của thư viện qua bốn yếu tố cấu thành: vốn tài liệu, cán bộ thư viện, người sử dụng thư viện, cơ sở vật chất – kỹ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin. Qua đó, bài viết chỉ ra một số yêu cầu và thách thức đối với thư viện số.

   8 p cdsphue 26/09/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số